Regulamin - Rozbiegana Gmina Marciszów 2018

Idź do spisu treści

Menu główne:

REGULAMIN
ROZBIEGANA GMINA – MARCISZÓW 2018
WIEŚCISZOWICE
Z WIDOKIEM NA KOLOROWE JEZIORKA
 
9 września 2018
 
1. CEL IMPREZY:
Popularyzacja biegania, promowanie aktywnego i zdrowego trybu życia połączone z promocją terenu Rudawskiego Parku Krajobrazowego, jako miejsca o bardzo dobrych warunkach do uprawiania biegów oraz innych form turystyki aktywnej.
 
2. ORGANIZATORZY:
Urząd Gminy Marciszów.

Dyrektor Biegu: Justyna Polak Tel. 668 347 003
 Wiesław Wójcik Tel. 883 302 055

PATRONAT HONOROWY: WÓJT GMINY MARCISZÓW
 
3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:
09.09.2018 r.(sobota) godz. 11:00
Start i meta, dekoracja zwycięzców: parking górny przy wejściu na szlak na Kolorowe Jeziorka
Biuro Zawodów czynne w godz. 9.00 do 10.45 na miejscu startu.
 
4. TRASA I DYSTANS
Dystans dla biegaczy – 10 km - 1 pętla.
Nawierzchnia: w 99% drogi szutrowe, leśne, niewielkie odcinki asfaltu.
Trasa będzie zabezpieczona przez służby porządkowe. Trasa oznakowana taśmami ostrzegawczymi oraz strzałkami wskazującymi kierunek biegu.
Skrócenie trasy spowoduje dyskwalifikację.
Obowiązujący limit czasowy wynosi 2h.
Trasa nie jest atestowana.
 
5. WARUNKI UCZESTNICTWA
Bieg jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych osób zrzeszonych w klubach sportowych, jak i amatorów, które ukończyły w dniu zawodów 16 lat życia.
Warunkiem udziału w zawodach jest uiszczenie opłaty startowej, przestrzeganie regulaminu, przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub własnoręczne złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu na własną odpowiedzialność.
Osoby niepełnoletnie w wieku od 16 do 18 lat są zobowiązane do posiadania pozwolenia od rodziców lub prawnych opiekunów na udział w biegu.
Organizator ogranicza liczbę startujących do 150 zawodników.
 
6. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA:
Zgłoszenia do Biegu przyjmowane będą poprzez formularz drogą elektroniczną do dnia 7.09.2018 r. lub w Biurze Zawodów w dniu Biegu.
Bezpośredni link do zapisów:
 
                                                                                           
Zawodnicy, którzy dokonają zgłoszenia przez formularz zgłoszeniowy i dokonają wpłaty na n/w konto do dnia 06.09.2018 r., - opłata startowego wynosi 30 zł. Opłata po tym terminie i w dniu startu wynosi 40 zł., będzie przyjmowana w Biurze Zawodów. Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi w przypadku nieukończenia biegu lub rezygnacji zawodnika z udziału w
imprezie.

Opłata płatna na konto:
Rozbiegana Gmina-Justyna Polak, ul. Słoneczna 37 58-410 Marciszów
98 1090 1942 0000 0001 3258 7939
tytuł: "nazwisko i imię zawodnika, miejscowość, opłata za IV Bieg – Rozbiegana Gmina Marciszów.

Przed biegiem należy dokonać osobistej rejestracji w Biurze Zawodów do godz. 10:45 celem potwierdzenia zgłoszenia,
podpisania karty zgłoszeniowej, dokonania opłaty startowej i pobrania numeru startowego.
Uwaga: Zawodnik musi posiadać podczas weryfikacji dokument tożsamości.
Uczestnik biegu wypełniając i podpisując kartę zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego regulaminu.
W ramach opłaty startowej zawodnik otrzymuje: numer startowy, wodę mineralną źródlaną na trasie i na mecie, posiłek
regeneracyjny na mecie.
 
7. KLASYFIKACJA:
W biegu prowadzone będą następujące klasyfikacje według uzyskanego czasu (komputerowy pomiar czasu):
- generalna mężczyzn i kobiet;
- w kategoriach wiekowych K-20 (16-29 lat), K-30 (30-39 lat), K-40 (40-49lat), K-50 (50 lat i więcej).
- w kategoriach wiekowych M-20 (16-29lat), M-30 (30-39lat),M-40 (40-49lat), M-50 (50-59 lat),
 M-60 (60 lat i więcej).
O przynależności do poszczególnych kategorii wiekowych decyduje rok urodzenia.
Klasyfikacja na najlepszą biegaczkę Gminy Marciszów.
Klasyfikacja na najlepszego biegacza Gminy Marciszów.
 
8. NAGRODY
I-III miejsce w kategorii generalnej mężczyzn i generalnej kobiet  - puchary;
I-III miejsce w kategoriach wiekowych mężczyzn i kobiet  = medale;
Zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej nie będą nagradzani w kategoriach wiekowych.
W kategorii na najlepszą biegaczkę / biegacza Gminy Marciszów – nagrody specjalne.
Dla wszystkich uczestników biegu  przewiduje się medale  pamiątkowe.
Organizator przewiduje możliwość przyznania dodatkowych nagród w zależności od pozyskania dodatkowych sponsorów.
 
9. ZAPLECZE SPORTOWE:
Nad poprawnością strony sportowej czuwa Organizator biegu lub osoba wyznaczona przez Organizatora. Między startem i metą biegacz nie może korzystać z pomocy innych osób pod rygorem dyskwalifikacji. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz kultury osobistej, w przeciwnym razie mogą podlegać wykluczeniu z udziału w biegu decyzją Organizatora. Rozstrzygnięcia ostateczne oraz reklamacje zawodników leżą w gestii Organizatora.
 
10. ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE:
Zawodnicy przedkładają organizatorowi aktualne badania lekarskie informujące o tym, iż ich stan zdrowia pozwala na udział w zawodach. Uczestnicy nie posiadający badań wypełniają stosowne oświadczenie, że ich stan zdrowia pozwala na udział w zawodach. Wszyscy zawodnicy startują na własną odpowiedzialność. Organizator zapewnia opiekę medyczną od rozpoczęcia do zakończenia zawodów.
 
11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Biegiem kieruje Dyrektor Biegu, który decyduje w sprawach organizacyjnych, bezpieczeństwa i porządku oraz rozstrzyga w sprawach spornych.
2. Dostarczone przez organizatora numery startowe należy umieścić z przodu na odzieży wierzchniej.
3. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione lub pozostawione przez zawodników.
4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia osób startujących.
5. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.
6. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.
7. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie, które zostaną podane do wiadomości najpóźniej w dniu biegu.
8. Zdjęcia wykonane podczas imprezy mogą być wykorzystane w materiałach reklamowych biegu.
9. O sprawach nieuwzględnionych w regulaminie decyduje Organizator.
10. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagród dodatkowych.
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego